پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی

پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی

دانلود پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 3
حجم 12 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی مدیریت

توضیحات کامل

تفسیر و نمره گذاری پرسشنامه عملکرد شغلی

پرسشنامه عملکرد شغلی توسط صالحی(1382) طراحی شده است، شامل 15 سوال با درجه بندی لیکرت از همیشه تا به ندرت می باشد. نمره گذاری گویه ها به گونه ای است که به گزینه به ندرت نمره 1، گاهی، نمره 2، اغلب، نمره 3 و گزینه همیشه نمره 4 تعلق می گیرد، بنابراین حداقل نمره آزمودنی ها در این پرسشنامه 15 و حداکثر 60 خواهد بود. نمره بالا در این پرسشنامه نشان دهنده عملکرد بالای شغلی افراد است.

 

 

 

 

 

روایی و پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی

3-6. روایی و پایایی آزمون 
3-6-1. روائی: منظور از روايي آن است که آزمون در عمل تا چه اندازه صفاتي را که براي اندازه گيري آنها طرح ريزي شده است اندازه مي گيرد يا بطور اخص به آن صفات مربوط مي شود. روايي محتوايي نشان مي دهد که نمونه هايي از مجموعة دانش ها, نگرش ها و مهارت هايي که انتظار مي رود کارکنان بر آن تسلط داشته باشد، با چه دقتي در آزمون گنجانده شده است (جان بست, ترجمة پاشا شريفي و طالقانی، 1386، ص 262) . روایی محنوایی و سازه ای هر دو  پرسش نامه به تأیید متخصصین موضوعی رسید. 

3-6-2. پایائی: پايايي يک وسيلة اندازه گيري، به دقت آن اشاره مي کند. يک آزمون در صورتي داراي پايايي است که اگر آن را در يک فاصلة زماني کوتاه چندين بار به گروه واحدي از افراد بدهيم نتايج حاصل نزديک به هم باشند (سيف،1387،ص 409). پایایی پرسشنامه عملکرد شغلی توسطه صالحی(1382) با استفاده از روش دو نیمه کردن برابر با 78/0 برآورد شده است. در این پژوهش نیز پایایی پرسشامه عملکرد شغلی توسط ضریب آلفای کرونباخ برابر با 87/0 بدست آمد. هچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه طراحی شغل، بعد  از تنظیم پرسشنامه و تائید اساتید راهنما و مشاور، روی 30 نفر از افراد جامعه آماری اجرا، و داده های حاصل با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که این ضریب برای مولفه شرح شغل برابر با 73/0 و برای شرایط احراز شغل برابر با 86/0 برآورد گردید.
 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود

دانلود کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت نمونه سوال پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دریافت مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

خرید مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از download

دانلود مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید نمونه سوال پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دریافت فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

خرید کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از www

دانلود مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دریافت تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

خرید فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود نمونه سوال پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از pdf

دانلود کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید نمونه سوال پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

خرید فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دانلود کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از word

دریافت تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود پروژه پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت مقاله پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود فایل پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل pdf پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دانلود کارآموزی پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

دریافت فایل word پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free

خرید تحقیق پرسشنامه عملکرد شغلی کارکنان صالحی با نمره گذاری، روایی و پایایی از free


مطالب تصادفی